COMPETÈNCIES I FUNCIONS QUE EXERCEIX L'AJUNTAMENT, TANT PRÒPIES COM ATRIBUÏDES PER DELEGACIÓ

Després de la reforma operada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, les competències municipals poden ser:

COMPETÈNCIES PRÒPIES (article 25 LRBRL i en termes similars l'article 33 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana):

El Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seues competències, pot promoure activitats i prestar els serveis públics que contribuïsquen a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes previstos en aquest article.

El Municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, en les següents matèries:
 • Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Protecció i gestió del Patrimoni històric. Promoció i gestió de l'habitatge de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de l'edificació.
 • Medi ambient urbà: en particular, parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica en les zones urbanes.
 • Proveïment d'aigua potable a domicili i evacuació i tractament d'aigües residuals.
 • Infraestructura viària i altres equipaments de la seua titularitat.
 • Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social.
 • Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d'incendis.
 • Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport col·lectiu urbà.
 • Informació i promoció de l'activitat turística d'interés i àmbit local.
 • Fires, proveïments, mercats, llotges i comerç ambulant.
 • Protecció de la salubritat pública.
 • Cementeris i activitats funeràries.
 • Promoció de l'esport i instal·lacions esportives i d'ocupació del temps lliure.
 • Promoció de la cultura i equipaments culturals.
 • Participar en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria i cooperar amb les Administracions educatives corresponents en l'obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous centres docents. La conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, d'educació primària o d'educació especial.
 • Promoció en el seu terme municipal de la participació dels ciutadans en l'ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
Les competències municipals en les matèries enunciades en aquest article es determinaran per Llei havent d'avaluar la conveniència de la implantació de serveis locals conforme als principis de descentralització, eficiència, estabilitat i sostenibilitat financera.

La Llei a què es refereix l'apartat anterior haurà d'anar acompanyada d'una memòria econòmica que reflectisca l'impacte sobre els recursos financers de les Administracions Públiques afectades i el compliment dels principis d'estabilitat, sostenibilitat financera i eficiència del servei o l'activitat. La Llei ha de preveure la dotació dels recursos necessaris per a assegurar la suficiència financera de les Entitats Locals sense que això puga comportar, en cap cas, una major despesa de les Administracions Públiques. Els projectes de lleis estatals s'acompanyaran d'un informe del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques en el qual s'acrediten els criteris abans assenyalats.

La Llei determinarà la competència municipal pròpia de què es tracte, garantint que no es produeix una atribució simultània de la mateixa competència a una altra Administració Pública.

COMPETÈNCIES MÍNIMES (article 26 LRBRL i en termes similars el article 34 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana):

Els Municipis hauran de prestar, en tot cas, els serveis següents:
 • En tots els Municipis: enllumenat públic, cementeri, recollida de residus, neteja viària, proveïment domiciliari d'aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població i pavimentació de les vies públiques.
 • En els Municipis amb població superior a 5.000 habitants, a més: parc públic, biblioteca pública i tractament de residus.
 • En els Municipis amb població superior a 20.000 habitants, a més: protecció civil, avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social, prevenció i extinció d'incendis i instal·lacions esportives d'ús públic.
 • En els Municipis amb població superior a 50.000 habitants, a més: transport col·lectiu urbà de viatgers i medi ambient urbà.
COMPETÈNCIES DELEGADES (article 27 LRBRL i en termes similars el article 146 i següents de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana):

A més de les anteriors, els municipis poden exercir competències delegades per l'Estat i les Comunitats Autònomes, sempre que la delegació millore l'eficiència de la gestió pública, contribuïsca a eliminar duplicitats administratives i siga conforme amb la legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

La delegació haurà de determinar l'abast, contingut, condicions i duració d'aquesta, que no podrà ser inferior a cinc anys, així com el control d'eficiència que es reserve l'Administració delegant i els mitjans personals, materials i econòmics, que aquesta assigne sense que puga suposar una major despesa de les Administracions Públiques.

La delegació haurà d'acompanyar-se d'una memòria econòmica on es justifiquen els principis a què es refereix el paràgraf segon d'aquest apartat i es valore l'impacte en la despesa de les Administracions Públiques afectades sense que, en cap cas, puga comportar una major despesa d'aquestes.

Les competències delegables són les següents:
 • Vigilància i control de la contaminació ambiental.
 • Protecció del medi natural.
 • Prestació dels serveis socials, promoció de la igualtat d'oportunitats i la prevenció de la violència contra la dona.
 • Conservació o manteniment de centres sanitaris assistencials de titularitat de la Comunitat Autònoma.
 • Creació, manteniment i gestió de les escoles infantils d'educació de titularitat pública de primer cicle d'educació infantil.
 • Realització d'activitats complementàries en els centres docents.
 • Gestió d'instal·lacions culturals de titularitat de la Comunitat Autònoma o de l'Estat, amb estricta subjecció a l'abast i condicions que deriven de l'article 149.1.28a de la Constitució Espanyola.
 • Gestió de les instal·lacions esportives de titularitat de la Comunitat Autònoma o de l'Estat, incloent-hi les situades en els centres docents quan s'usen fora de l'horari lectiu.
 • Inspecció i sanció d'establiments i activitats comercials.
 • Promoció i gestió turística.
 • Comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics.
 • Liquidació i recaptació de tributs propis de la Comunitat Autònoma o de l'Estat.
 • Inscripció d'associacions, empreses o entitats en els registres administratius de la Comunitat Autònoma o de l'Administració de l'Estat.
 • Gestió d'oficines unificades d'informació i tramitació administrativa.
 • Cooperació amb l'Administració educativa a través dels centres associats de la Universitat Nacional d'Educació a Distància.
Les competències municipals en les matèries enunciades en aquest article es determinaran per Llei emesa per l’organisme delegant, havent d'avaluar la conveniència de la implantació de serveis locals conforme als principis de descentralització, eficiència, estabilitat i sostenibilitat financera.

La Llei a què es refereix l'apartat anterior haurà d'anar acompanyada d'una memòria econòmica que reflectisca l'impacte sobre els recursos financers de les Administracions Públiques afectades i el compliment dels principis d'estabilitat, sostenibilitat financera i eficiència del servei o l'activitat. La Llei ha de preveure la dotació dels recursos necessaris per a assegurar la suficiència financera de les Entitats Locals sense que això puga comportar, en cap cas, una major despesa de les Administracions Públiques. Els projectes de lleis estatals s'acompanyaran d'un informe del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques en el qual s'acrediten els criteris abans assenyalats.

La Llei determinarà la competència municipal pròpia de què es tracte, garantint que no es produeix una atribució simultània de la mateixa competència a una altra Administració Pública.

COMPETÈNCIES DIFERENTS DE LES PRÒPIES I LES DELEGADES (article 7.4  LRBRL):

Les Entitats Locals només podran exercir competències diferents de les pròpies i de les atribuïdes per delegació quan no es pose en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la Hisenda municipal, d'acord amb els requeriments de la legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i no s'incórrega en un supòsit d'execució simultània del mateix servei públic amb una altra Administració Pública. A aquest efecte, seran necessaris i vinculants els informes previs de l'Administració competent per raó de matèria, en el qual s'assenyale la inexistència de duplicitats, i de l'Administració que tinga atribuïda la tutela financera sobre la sostenibilitat financera de les noves competències. En tot cas, l'exercici d'aquestes competències haurà de realitzar-se en els termes previstos en la legislació de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.

En aquesta secció podrà trobar la informació jurídica rellevant i textos normatius aplicables a l'Ajuntament de Picanya.


La determinació del sistema de fonts de les Corporacions Locals és una operació que presenta una gran complexitat en el règim local espanyol. Aquesta complexitat deriva de la proliferació de legisladors, del repartiment competencial previst en la Constitució (articles 149.1.18º i 148.1.2º) i de l’article 49.1.8º de l’Estaut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.

Per a resoldre el problema s'acudeix a una sèrie de principis com són els de territorialitat, competència, prevalença i supletorietat. De l'aplicació d'aquests principis es desprén que el sistema de fonts del règim local, i per tant, la normativa d'aplicació a l'Ajuntament de Picanya, és la següent:
 • Constitució espanyola. BOE-A-1978-31229 Constitución Española.
 • Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. BOE-A-1982-17235 Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.
 • Legislació estatal bàsica: Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les  Bases del Règim Local. BOE-A-1985-5392 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
 • Legislació autonòmica de règim local: Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana. BOE-A-2010-11729 Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la Comunitat Valenciana.
 • Legislació estatal no bàsica: Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, per la qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local. BOE-A-1986-9865 Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
 • Legislació estatal no bàsica i supletòria: Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. BOE-A-1986-33252 Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
x
Centre de preferència de la privacitat
Quan visita qualsevol lloc web, el mateix podria obtindre o guardar informació en el seu navegador, generalment mitjançant l'ús de cookies. Aquesta informació pot ser sobre vosté, les seues preferències o el seu dispositiu, i s'usa principalment perquè el lloc funcione segons l'esperat. En general, la informació no ho identifica directament, però pot proporcionar-li una experiència web més personalitzada. Ja que respectem el seu dret a la privacitat, vosté pot triar no permetre'ns usar unes certes cookies. Faça clic en els encapçalats de cada categoria per a saber més i canviar les nostres configuracions predeterminades. No obstant això, el bloqueig d'alguns tipus de cookies pot afectar la seua experiència en el lloc i els serveis que podem oferir.
Más Información
Gestionar les preferències de consentiment
- Cookies tècniques Actives sempre
Són aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través d'una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existisquen com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d'accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d'una comanda, realitzar la sol·licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.
Rebutjar totes Confirmar les meues preferències