Ple Municipal
El Ple és el màxim òrgan de representació política de la ciutadania. Està integrat per les regidores i els regidors triats per les veïnes i els veïns en les eleccions municipals. En el cas de Picanya són dèsset regidors i regidores.
El Ple és presidit per l'alcalde, qui ho convoca, presideix el Ple, sent necessària la seua assistència i la del secretari o secretària de la Corporació o dels qui legalment li substituïsquen. Així mateix, el vot de l'alcalde en el Ple, en cas d'empat, és de qualitat, és a dir, decideix.

Entre les seues funcions destaquen, entre unes altres, la de control i fiscalització dels altres òrgans de l'Ajuntament, l'aprovació i modificació de les ordenances i reglaments municipals, l'alteració del terme municipal, l'aprovació del planejament general urbanístic, l'exercici d'accions en defensa de la corporació en matèries de la seua competència , l'aprovació i modificació del pressupost municipal, l'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, l'alteració de la qualificació jurídica dels béns de l'Ajuntament, etc. ... Algunes d'aquestes competències poden ser delegades en un altre òrgan municipal (alcalde o Junta de Govern Local).
Les sessions del Ple són públiques, no obstant açò, pot acordar-se per majoria absoluta el caràcter secret del debat i votació d'aquells assumptes que puguen afectar a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge d'alguna persona.
  • Les sessions del Ple poden ser ordinàries i extraordinàries.
  • Les sessions ordinàries són aquelles que se celebren periòdicament. La periodicitat de les sessions es fixa per acord del Ple. A Aldaia se celebren una vegada al mes i, concretament, el segon dijous del mes .
  • Les extraordinàries són aquelles que no obeeixen a una periodicitat preestablida, se celebren, quan així ho decideix l'alcalde o ho sol·licita, almenys, la quarta part del nombre legal de membres de la Corporació.
  • Urgents: per a situacions excepcionals determinats pel Ple.

Les sessions plenàries, han de convocar-se, almenys, amb dos dies hàbils d'antelació, excepte les extraordinàries que ho hagen sigut amb caràcter urgent.

L'ordre del dia, és a dir la relació d'assumptes que han de ser sotmesos a coneixement i resolució del Ple també li correspon a l'alcalde. Els assumptes es debatran i votaran per l'ordre en què estigueren relacionats en l'ordre del dia, no obstant açò, es faculta a l'alcalde perquè puga alterar aquest ordre. L'ordenació de les deliberacions correspon a l'alcalde, així com mantenir l'ordre en el desenvolupament de la sessió.

Al públic assistent no li correspon intervenir durant el desenvolupament de la sessió, circumscrivint-se les deliberacions als membres de la Corporació, excepte a les Associacions o Entitats de defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns en relació amb algun assumpte de l'ordre del dia, en la prèvia tramitació del qual administrativa haguera intervingut com a interessat, prèvia sol·licitud a l'alcalde. Així mateix una vegada acabada i alçada la sessió, la Corporació pot establir un torn de consultes pel públic assistent sobre temes concrets d'interès municipal.

Les sessions se celebraran en la Casa Consistorial, i en concret en el Saló de Plens, situat en el nostre Ajuntament, en la planta primera, excepte casos molt excepcionals, que prèvia autorització del Ple, es podria celebrar fora de l'Edifici Consistorial.

Per a celebrar vàlidament la sessió del Ple s'exigeix la presència almenys d'un terç del nombre legal de regidors i regidores de l'Ajuntament, sent també necessària l'assistència de l'alcalde i del secretari o secretària, o dels qui legalment els substituïsquen, a més aquest quòrum deu mantenir-se durant tota la sessió.

El Ple adoptarà els seus acords pel vot de la majoria dels membres presents (per majoria simple) sent el vot personal i indelegable.

Els membres de la Corporació tenen el deure abstenir-se de participar en la deliberació, votació, decisió i execució dels assumptes, quan concórrega en ells alguna de les causes d'abstenció legal.

No obstant açò, hi ha acords que per a ser aprovats exigeixen de la majoria absoluta, és a dir de la majoria de vots dels membres que constitueixen el Ple, estiguen o no presentes la totalitat de regidors.

Les votacions ordinàriament es manifesten per qualsevol signe convencional, podent produir-se per assentiment, alçant el braç, etc.... Però podran ser nominals si s'acorda pel Ple, en aquest cas, la votació es realitza mitjançant crida per ordre alfabètic dels regidors. La votació secreta només podrà utilitzar-se per a l'elecció o destitució de persones.
Imatges
Portal Transparencia Picanya
Ver imagen
Portal Transparencia Picanya
Ver imagen
Portal Transparencia Picanya
Ver imagen
Portal Transparencia Picanya
Ver imagen
Portal Transparencia Picanya
Ver imagen
x
Centre de preferència de la privacitat
Quan visita qualsevol lloc web, el mateix podria obtindre o guardar informació en el seu navegador, generalment mitjançant l'ús de cookies. Aquesta informació pot ser sobre vosté, les seues preferències o el seu dispositiu, i s'usa principalment perquè el lloc funcione segons l'esperat. En general, la informació no ho identifica directament, però pot proporcionar-li una experiència web més personalitzada. Ja que respectem el seu dret a la privacitat, vosté pot triar no permetre'ns usar unes certes cookies. Faça clic en els encapçalats de cada categoria per a saber més i canviar les nostres configuracions predeterminades. No obstant això, el bloqueig d'alguns tipus de cookies pot afectar la seua experiència en el lloc i els serveis que podem oferir.
Más Información
Gestionar les preferències de consentiment
- Cookies tècniques Actives sempre
Són aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través d'una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existisquen com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d'accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d'una comanda, realitzar la sol·licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.
Rebutjar totes Confirmar les meues preferències